Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich co najmniej:
1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę;
2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
3) roboty w zakresie instalacji budowlanych;
4) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

truck, working, sand
background check, builder, building

 

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Układ grup robót, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio do robót budowlanych polegających na remoncie obiektu budowlanego. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co najmniej:

 1. część ogólną, która powinna obejmować:
 • nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,
 • przedmiot i zakres robót budowlanych,
 • wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
 • informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
  organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
  warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia,
  zabezpieczenia chodników i jezdni, w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
  – nazwy i kody:grup robót,klas robót,kategorii robót,określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu
  jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji
  technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;
 • wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;
 • wymagania dotyczące środków transportu;
 • wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu
  wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów
  technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót
  budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;
 • opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;
 • wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
 • opis sposobu odbioru robót budowlanych;
 • opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;
 • dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

excavators, machine, construction machine

Potrzebujesz kosztorys, skontaktuj się z nami