Kosztorysowanie

Kosztorysowanie robót budowlanych

W ramach usługi wykonania kosztorysu robót budowlanych otrzymują Państwo od nas rzetelnie wykonaną wycenę na przyszłe lub już powstałe prace budowlane. Kosztorys budowlany to nic innego jak opracowana według przyjętych metod kalkulacja ceny na wykonanie określonego zakresu robót, ustalonego na podstawie przedmiaru lub obmiaru. W ramach usługi otrzymują Państwo również dokładnie wykonaną książkę z zakresem ilościowym robót oraz zestawienie materiałów niezbędne do zamówienia konkretnej ilości nakładów zużywanych na placu budowy. Wykonujemy dokumenty w następujących postaciach:

 • Kosztorys inwestorski
 • Kosztorys powykonawczy
 • Kosztorys ofertowy
 • Kosztorys dodatkowy
 • Kosztorys zamienny
 • Książka przedmiarów / obmiarów

Główne korzyści

Szybki termin realizacji
Profesjonalne narzędzie elektroniczne
Wynik dostępny w każdym programie kosztorysowym
Dodatkowo – format html (dla publikacji np.: książki obmiarów w internecie)
Dodatkowo – kosztorys ślepy / nakładczy
Graficzna prezentacja udziału procentowego
Możliwość wykonania Specyfikacji Technicznej dla kosztorysu

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski służy inwestorowi w celu określenia przyszłych kosztów inwestycji. Wykonywany najczęściej na potrzeby zamówień publicznych. Przy ich tworzeniu kierujemy się bieżącymi rozporządzeniami regulującymi formę oraz układ kosztorysu. Każdy element robót opatrzony jest odpowiednimi
kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), a każda pozycja kosztorysowa zawiera nr Specyfikacji Technicznej.

Każdy kosztorys inwestorski, przekazywany przez nas dla inwestora zawiera: stronę tytułową zawierającą:

 • nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem
 • nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,
 • nazwę i adres zamawiającego,
 • nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,
 • imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, wartość kosztorysową robót,
 • datę opracowania kosztorysu inwestorskiego.


ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; przedmiar robót; kalkulację uproszczoną tabelę wartości elementów scalonych, porządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub
zbiorczych rodzajów robót;
załączniki:

 • założenia wyjściowe do kosztorysowania,
 • kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych,
 • analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Potrzebujesz kosztorys, skontaktuj się z nami