SpecTech - Abakus

Idź do spisu treści

Menu główne:

SpecTech

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
 1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót
 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich co najmniej:
  1. 1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę;
  2. 2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
  3. 3) roboty w zakresie instalacji budowlanych;
  4. 4) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
 3. Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 4. Układ grup robót, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio do robót budowlanych polegających na remoncie obiektu budowlanego.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co najmniej:
 1. część ogólną, która powinna obejmować:
  1. nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,
  2. przedmiot i zakres robót budowlanych,
  3. wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
  4. informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
    • organizacji robót budowlanych,
    • zabezpieczenia interesów osób trzecich,
    • ochrony środowiska,
    • warunków bezpieczeństwa pracy,
    • zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
    • warunków dotyczących organizacji ruchu,
    • ogrodzenia,
    • zabezpieczenia chodników i jezdni,
  5. w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody:
    • grup robót,
    • klas robót,
    • kategorii robót,
  6. określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
 2. wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;
 3. wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;
 4. wymagania dotyczące środków transportu;
 5. wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;
 6. opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;
 7. wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
 8. opis sposobu odbioru robót budowlanych;
 9. opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;
 10. dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

 1. Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego